saxe apartments
2402 NE 65th St, Seattle
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
0
688  Apartment
$1450.00 to 1475.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
0
688  Apartment
$1475.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
0
800  Apartment
$1695.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
1
826  Apartment
$1650.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
1
1010  Apartment
$1895.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
0
688  Apartment
$1525.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
0
800  Apartment
$1695.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
0
800  Apartment
$1695.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
0
594  Apartment
$1395.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
0
800  Apartment
$1695.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
0
594  Apartment
$1450.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
0
800  Apartment
$1695.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
0
688  Apartment
$1595.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
1
826  Apartment
$1695.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
0
688  Apartment
$1495.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
2
2
1013  Apartment
$2300.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
0
Apartment
$1395.00 to 1575.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
0
700  Apartment
$1525.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
1
826  Apartment
$1750.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
0
700  Apartment
$1495.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
0
Apartment
$1495.00 to 1550.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
0
Apartment
$1450.00 to 1495.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
2
915  Apartment
$2195.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
0
688  Apartment
$1595.00 to 1650.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
0
688  Apartment
$1595.00 to 1650.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
0
600  Apartment
$1695.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
0
800  Apartment
$1995.00/mo
saxe apartments
2402 ne 65th st, seattle
0
1
1
800  Apartment
$1895.00/mo
2402 ne 65th st, seattle
0
1
1
800  Apartment
$1895.00/mo