greenlake large spacious deluxe apartment
XXXX, Seattle